• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002959 (20.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (20.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (20.11.2020)
  EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İÇİN AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN,MOTORİN )
  ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İÇİN AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN,MOTORİN ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/616071

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Kızıl Çubuk Mah. EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463132006 – 2463132426
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : EĞİRDİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İÇİN AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN,MOTORİN )
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN : 500 LİTRE ; MOTORİN: 20.000 LİTRE
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün, Eğirdir İlçesinde bulunan araçlarının ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicilere ait akaryakıt istasyonlarından ve/veya yüklenicinin de kayıtlı olduğu bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı tüm akaryakıt istasyonlarından peyder pey yapılacaktır.
  ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2021 tarihinden itibaren taşıt tanıma sistemi(veya benzeri isimli) ile 7 gün 24 saat 31.12.2021 tarihine kadar peyder pey alınacaktır
  d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eğirdir Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı Odası Kızılçubuk Mahallesi Eğirdir / ISPARTA

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  1-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ,
  2-Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini,
  3-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu mal teslim süresinin sonuna kadar taşıt tanıma sistemine kayıtlı olduğunu gösterir sözleşmenin veya belgenin aslı veya noter tastikli suretini,
  4-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olan istekliler, o dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı tüm bayilerin (istasyonların) listesini teklifleri kapsamında sunmak zorundadır.
  5-Bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı olma şartı aranan Eğirdir ilçesindeki bayilerden (Akaryakıt İstasyonlarından) en az bir tanesi İlçe belediye sınırı içerisinde olmak zorundadır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler