• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002959 (11.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (11.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (11.09.2020)
  İLAN
  EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI
  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
  TABLO (A)
  Sıra No İli / İlçesi Mahallesi Ana Taşınmaz Bilgileri Kat Mülkiyeti Bilgileri Daire Brüt Yüzölçümü (m²) Fiili Durumu İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
  Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No
  1 Isparta/Eğirdir Yazla 275 7 282,00  2/5 _ Zemin 1 149,80 Dolu Konut Alanı 257.746,72 25.774,67 30.09.2020 09:00
  2 Isparta/Eğirdir Yazla 275 7 282,00  2/5 _ 1 2 149,80 Dolu Konut Alanı 257.746,72 25.774,67 30.09.2020 09:30
  3 Isparta/Eğirdir Yazla 275 7 282,00  1/5 _ 2 3 81,00 Boş Konut Alanı 132.938,40 13.293,84 30.09.2020 10:00
  4 Isparta/Eğirdir Yeni 23 5 599,00 Tam Müstakil 92,87 Dolu Konut Alanı 1.144.555,00 114.455,50 30.09.2020 10:30
  TABLO (B)
  Sıra No İli / İlçesi Köyü Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü
  (M²)
  Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati
  1 Isparta/Eğirdir Balkırı Ham Toprak M25-b-23-a-1-a 164 26 31,82 Tam İmarsız 1.150,00 345,00 Boş ve İşgalsiz 30.09.2020 10:45
  2 Isparta/Eğirdir Balkırı Ham Toprak M25-b-23-a-1-a 164 25 35,28 Tam İmarsız 1.275,00 382,50 Boş ve İşgalsiz 30.09.2020 11:00
  3 Isparta/Eğirdir Çay Dereağzı Tarla M25-b-19-c-2 131 12 1.641,98 Tam İmarsız 8.500,00 2.550,00 Boş ve İşgalsiz 30.09.2020 11:15
  4 Isparta/Eğirdir Eyüpler Hali Arazi M25-b-23-d-3-b 148 2 364,13 Tam İmarsız 4.200,00 1.260,00 Boş ve İşgalsiz 30.09.2020 11:30
  TABLO (A) ve TABLO (B) HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
  1) Yukarıdaki Tablo (A) da belirtilen Bağımsız Bölümler ve Hazinenin Özel Mülkiyetindeki taşınmaz ile Tablo (B) de belirtilen Hazinenin Özel Mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Eğirdir Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;
  a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
  b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  c) Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm/Taşınmaz Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılıması)
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
  e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
  vermeleri gerekmektedir.
  3) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Eğirdir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
  4) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  5) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
  6) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7) Tablo (B) de belirtilen taşınmazların satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
  8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
  TABLO (A) HAKKINDA ÖZEL HUSUSLAR
  1) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
  2) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
  a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.
  b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
  1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
  2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
  3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
  ödenebilir.*
             *Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
  3) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
  4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Eğirdir Malmüdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.
  a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
  b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
  c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.
  İLAN OLUNUR

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler