• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002959 (06.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (06.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (06.11.2020)
   İLÂN
  EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (Bir) Adet taşınmaz,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 20/11/2020 tarih Cuma  günü Saat:15:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek  taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.
            SIRA YERİ ADA PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
  (m²)
  NİTELİĞİ KİRA SÜRESİ  AYLIK KİRA BEDELİ YILLIK
  İHALE
  MUHAMMEN BEDELİ
  GEÇİCİ TEMİNAT
  (%3)
  1 Cami Mahallesi Sivişler Sokak A Blok İşhanı No:2/1 Kat:3 İç Kapı No:301 EĞİRDİR 506 Ada
  2 Parsel
  445,00 m2 İşyeri

  3 (Üç) Yıl

  5.000,00 TL

  60.000,00 TL

  1.800,00 TL

   

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.

  7.  İsteklilerde aranılan belgeler;
  a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,
  b )  Tebligât için adres bildirimi,
  c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  d)  Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,
  e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,
  f)   Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  g)   Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler