• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:530 (17.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:530 (17.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:530 (17.05.2018)

  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR İŞÇİLERİ SERVİS KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2018/234338

  1-İdarenin

  a) Adresi : BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100 BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462285300 – 2462285310
  c) Elektronik Posta Adresi : ispartaobm@ogm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 5 ADET (EĞİRDİR, AKSU, YALVAÇ , GELENDOST VE ŞARKI KARAAĞAÇ İLÇELERİ) İŞKUR İŞÇİ TAŞIMA İÇİN SERVİS ARAÇI KİRALAMA
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü (EĞİRDİR, AKSU, YALVAÇ , GELENDOST VE ŞARKI KARAAĞAÇ İLÇELERİ )
  c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.06.2018, işin bitiş tarihi 15.12.2018

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu , İstasyon Mahallesi Eğirdir/ ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  Hizmetin gerçekleştirileceği servis araçlarına ait ruhsat  ve kapasitelerini gösterir belgeler tam olacaktır.Ayrıca araçlar ” D2 veya   D4 “ belgeli olacaktır.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
  Hizmetin gerçekleştirileceği servis araçlarına ait ruhsat  ve kapasitelerini gösterir belgeler tam olacaktır.Ayrıca araçlar ” D2 veya   D4 “ belgeli olacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler