• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:368 (12.05.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:368 (12.05.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:368 (12.05.2020)

  2 KISIM (3 KALEM) TEMİZLİK MALZEMESİ

  DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  2 KISIM (3 KALEM) TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/230765

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2463116831 – 2463116834
  c) Elektronik Posta Adresi : dagkomdihkom@kkk.tsk.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM (3 KALEM) (GENEL VE KİŞİSEL TEMİZLİK) TEMİZLİK MALZEMESİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığına teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve

  15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10.3.2. Mal teslimine ilişkin hususlar: a. Yüklenici, taahhüt konusu malı teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Mallar bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından teslim edilecektir. b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim gününün resmi/idari tatile gelmesi durumunda ise bir sonraki ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Resmi/idari tatil gününe rastlayan teslimatlar, resmi/idari tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise cezalı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır. c. Teslim alınan mal, kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (reddedilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. ç. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. d. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte (sözleşmenin 34.6’ncı maddesinde verilen teslim imkanına uygun olarak) veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. e. Saymanlık Deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj bedeli ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığına kadar teslim şeklinde alınacaktır.
  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR / ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 22.05.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR / ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler