• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 685 (08.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 685 (08.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 685 (08.08.2019)

  KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞRİDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME VE FİDANLIK MÜDÜRLÜKLERİNE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/381284

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞRİDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : İstasyon Mah. Eğirdir / ISPARTA 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463115810 – 2463113295
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME VE FİDANLIK MÜDÜRLÜKLERİNE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlere torbalanmış , 322 ton İthal Fındık , 33 ton İthal ceviz, 225 ton İthal portakal, 1,5 Ton Yerli Portakal tipi olmak üzere toplam 581,5 ton ısınma amaçlı kömür alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartname ekinde yer alan Kömüre Dağıtım Cetvelindeki (Ek-1) yerlere
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, teknik şartname de ek-1 Kömür dağıtım cetvelinde belirtilen Kömür teslim yerlerine 25 gün içinde teslim edecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.09.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  -İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

  -ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  ALINMIŞ KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

  -İLGİ VALİLİKLERDEN ALINMIŞ KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
  1-İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

  2-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

  3-İLGİLİ VALİLİKLERİDN ALINMIŞ KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ (BURDUR , AFYON VE ISPARTA VALİLİKLERİNDEN) 

  4- TEKLİF EDİLEN KÖMÜRÜN LABARATUVAR ANALİZ SONUÇLARI   iSTEKLİLER  TEKLİF ZARFINDA BU BELGELERİ SUNMAK ZORUNDADIR.

  4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

  İLGİLİ VALİLİKLERİDN ALINMIŞ KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ (BURDUR , AFYON VE ISPARTA VALİLİKLERİNDEN)

  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  1-  TEKLİF EDİLEN KÖMÜRÜN LABARATUVAR ANALİZ SONUÇLARINI,

  2-İLGİLİ VALİLİKLERDEN ALINMIŞ KÖMÜR ŞATIŞ  İZİN BELGELERİNİ, 

  3-İŞ YERİ AÇMA BELGESİNİ

  4-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  ALINMIŞ KATI YAKIT SATIŞ BELGESİNİ,  İSTEKLİLER  BU BELGELERİ TEKLİF ZARFLARININ İÇİNDE SUNMAK ZORUNDADIR. 

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  HER TÜRLÜ KATI YAKIT(KÖMÜR) MAL ALIMI

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler