• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 625 (08.06.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 625 (08.06.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 625 (08.06.2018)

  İHALE İLANI

  ISPARTA İLİ MERKEZ,AKSU, KEÇİBORLU SÜTÇÜLER ŞKARAAĞAÇ VE YALVAÇ İLÇESİ KÖYLERİNE TİP ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ (11 AD KÖY 4 ADET İDAREMİZ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.)

  ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Isparta İli Merkez, Aksu, Keçiborlu, Sütçüler Ş.Karaağaç ve Yalvaç İlçesi Köylerine Tip Çocuk Oyun Parkı Yapım İşi (11 Ad Köye, 4 Adet İdaremiz Ambarı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası: 2018/269473

  1-İdarenin

  1. a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2462116500- 2462116548
  3. c) Elektronik Posta Adresi: ozelidare@isparta.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 ADET OYUN PARKININ KÖYLERE YAPILMASI VE 4 ADET OYUN PARKININ İDAREMİZ AMBARINA TESLİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Yapılacağı yer: MERKEZ/İdaremiz Ambarı 4 adet – Büyükhacılar- AKSU/Y aka-Yılanlı-EĞİRDİR/Beydere-Eyüpler – KEÇİBORLU/Kılıç- SÜTÇÜLER/ Kasımlar-Bekirağalar- Yeniköy- ŞARKİKARAAĞAÇ/Göksöğüt- YALVAÇ/Tokmacık
  2. c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  Ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  3-İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Isparta İl Özel İdaresi 1. kat Encümen Toplantı salonu Eğirdir Yolu ISPARTA

  b)Tarihi ve saati : 18.06.2018 – 14:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Bu ihalede benzer iş olarak Çocuk oyun grubu park ve bahçe yapımı veya 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B III grubu işler kabul edilecektir.

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: mimar, peyzaj mimarı, makine mühendisi veya inşaat mühendisi

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Bürosu Eğirdir Yolu üzeri Isparta adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zemin Kat ihale bürosu Eğirdir yolu üzeri ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  6. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler