• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (02.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (02.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (02.07.2019)

  EĞİRDİR GÖLÜ HİDROGRAFİK HARİTA YAPIMI 2NCİ KISIM

  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Eğirdir Gölü Hidrografik Harita Yapımı 2nci Kısım danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

  İhale Kayıt Numarası : 2019/290625

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DEVLET MAH. INÖNÜ BULVARI 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
  b) Telefon ve faks numarası : 3124545280 – 3124545204
  c) Elektronik Posta Adresi : byavuz@dsi.gov.tr
  ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Hidrografik Harita Yapılması
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Isparta ili
  c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür

  3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

  a) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat toplantı salonu; Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA
  b) Tarihi ve saati : 10.07.2019 10:30
  1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

  6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Harita Mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.
  4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
  4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

  4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
  100.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
  b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
  Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
  a) Toplam ciro için en az 350.000 TRY (Türk Lirası)
  b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 200.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

   

  4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 320.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
  a) Anahtar Teknik Personel:
  POZİSYONU ADET ASGARİ TOPLAM TECRÜBESİ (YIL) ASGARİ BENZER TECRÜBESİ (YIL)
  Proje Müdürü (Harita Mühendisi) 1 10 3

  Anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

  b) Teknik Personel:
  ADI SOYADI POZİSYONU
    Proje Müdürü (Harita Mühendisi)
    Harita Mühendisi
    Harita Teknikeri
    Harita Teknikeri

   

  4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:
  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

  İşin yapılabilmesi için gerekli görülen, makine, teçhizat ve diğer ekipman;

  Çift Frekanslı Real Time Kinematik GPS Seti 3 Adet
  Harita çizim programı (CAD programı) 1 Adet
  Ses hızı Ölçer
  Derinlik Ölçer (aşağıda belirtilen cihazlardan birinin olması kabul için yeterlidir.)


  1- Echo-sounder

  Çift frekanslı, transducer kullanılan
  Dalga yayılım açısı (konik açı) 5-10 derece aralığında
  Yüksek frekans: 200-250 KHz
  Düşük frekans: 10-50 Khz.

  2- (Multi Beam Echo Sounder) Sistem

  Tarama Genişliği 5-210 derece
  Akustik çözünürlük < 10 mm
  Çalışma Frekansı 360-440 kHz, 80 kHz aralık
  Ölçme Derinliği 1-200 m
  Akustik Sinyal Aralığı 50 Hz’e kadar  

   

  Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  İç sularda Baraj ve Tabii Göl alanlarının; alan/kübaj hesapları ve su altı sediment kalınlığının belirlenmesine yönelik; a-Hidrografik haritalar, b-Batimetrik haritalar, c-İskandil haritaları, Tek sözleşmeye dayalı olan yukarıda sayılan işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilir. Baraj ve Tabii Göllere ait Hidrografik, Batimetrik ve İskandil haritaları dışındaki işler benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.

  1. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

   9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat 129 numaralı oda; Devlet Mah. İnönü Bulvarı No :16 06100 Çankaya/ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
   11. Diğer hususlar:

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler