• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (18.02.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (18.02.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (18.02.2018)

  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

  DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  24 KISIM GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/57916

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2463116831 – 2463116834
  c) Elektronik Posta Adresi : dagkomdihkom@kkk.tsk.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 KISIM GIDA MADDESİ (BAHARAT, TURŞU, HAZIR GIDA)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : İhale konusu mallar; Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.Tük.-663 Mal Saymanlığı Yiyecek Depolarına teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : 1. KISIM : CEVİZ İÇİ – 1.200 KG. (2 TAKSİT) 1’inci Taksit;

  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde 600 KG. teslim edilecektir. 2’nci Taksit; 01-20 Eylül 2019 tarihleri arasında 600 KG. teslim edilecektir. 2. KISIM : YER FISTIĞI, İŞLENMİŞ – 1.500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 3. KISIM : ÇÖREKOTU – 200 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 4. KISIM : İRMİK – 2.500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 5. KISIM : KAKAO – 400 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 6. KISIM : KUŞ ÜZÜMÜ – 50 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 7. KISIM : SUSAM – 400 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 8. KISIM : HİNDİSTAN CEVİZİ – 300 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 9. KISIM : TARÇIN – 200 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 10. KISIM : YENİLEBİLİR NİŞASTA – 2.000 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 11. KISIM : VANİLİN – 200 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 12. KISIM : YENİBAHAR – 100 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 13. KISIM : GARNİTÜR KONSERVESİ – 2.000 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 14. KISIM : KARIŞIK TURŞU – 8.000 KG. (DEFATEN) 01-20 Eylül 2019 tarihleri arasında defaten teslim edilecektir. 15. KISIM : KETÇAP – 50.000 AD. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 16. KISIM : MAYONEZ – 50.000 AD. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 17. KISIM : HAZIR AŞURE KARIŞIMI – 300 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 18. KISIM : HAZIR REVANİ KARIŞIMI – 500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 19. KISIM : SİRKE (1 LT.LİK) – 500 ADET (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 20. KISIM : TAHİN – 200 KG. (DEFATEN) 01-20 Eylül 2019 tarihleri arasında defaten teslim edilecektir. 21. KISIM : TEREYAĞ – 500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 22. KISIM : HAZIR ÇABUK ÇORBA, DOMATES – 5.000 AD. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 23. KISIM : HAZIR ÇABUK ÇORBA, MERCİMEK – 5.000 AD. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 24. KISIM : HAZIR ÇABUK ÇORBA, EZOGELİN – 5.000 AD. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 10.3.2. Mal teslimine ilişkin hususlar: a. Yüklenici, taahhüt konusu malı teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Mallar bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından teslim edilecektir. b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim gününün resmi/idari tatile gelmesi durumunda ise bir sonraki ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Resmi/idari tatil gününe rastlayan teslimatlar, resmi/idari tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise cezalı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır. c. Teslim alınan mal, kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (reddedilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. ç. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. d. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte (sözleşmenin 34.6?ncı maddesinde verilen teslim imkanına uygun olarak) veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. e. Saymanlık Deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj bedeli ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığına kadar teslim şeklinde alınacaktır.
  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 15.03.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

  c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlik Belgesi,
  ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  d) “İşletme Kayıt Belgesi” veya Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” kısmının Geçici Madde-1 kapsamındaki işletmelere ait belgeler,
  e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  İstekliler yukarıdaki belgelerden birini sunarak imalatçı olduğuna tevsik edecektir.
  İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu belgelendirdiği imalatçının, imalatçı olduğunu gösteren belge ve/veya belgelerin aslını veya noter onaylı suretini teklif mektubuna ekleyecektir.
  İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge ve/veya belgeleri tanzim eden (imzalayan) gerçek ve/veya tüzel kişinin / kişilerin imza sirkülerinin aslını veya noter onaylı suretini yetkili satıcı ve/veya yetkili temsilci belgesine ekleyecektir.

  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
  Teslim edilecek mallar için istekli üretici/imalatçı firmalar kendilerine ait ürüne (istekli yetkili satıcılar ise temsil ettikleri istekli üretici/imalatçı firmaya ait ürüne) ilişkin ürünün ismini ve üretimini de kapsayacak şekilde;
  1. Türk Standartlarına (TS) Uygunluk Belgesi veya
  2. Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Deney Raporu veya
  3. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya
  4. Ürünün Avrupa Standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunlugunu gösteren Deney Raporu veya belgesi (Yurt dısından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmıs olan tercümesiyle düzenleyen lâboratuvarın akredite edilmis oldugunu gösteren ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/Konsoloslugu tarafından onaylı veya Apostille kaseli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuvarın akredite edilmis olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti olacaktır.) veya
  5. Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri mevcut olan gıda maddeleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim izin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi, Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri mevcut olmayan gıda maddeleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi ile birlikte yukarıdaki maddelerde adı geçen belgelerden herhangi biri muayeneler esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR / ISPARTA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  YAYIM TARİHİ: 18.02.2019                                               AKPINAR   106         

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler