• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1187 (05.12.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1187 (05.12.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1187 (05.12.2018)

  ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

  MSB İZMİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

  ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ EŞREF MANAS KIŞLASININ KONUŞLANDIĞI 234 ADA 4 NOLU PARSELDE YAKLAŞIK 45 HA ALANDA VE ALBAY ALİ RIZA VURUŞKAN KIŞLASINDA 179 ADA 1 NOLU PARSELDE YAKLAŞIK 226 HA ALANDA JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORUNUN YAPTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası: 2018/625069

  1-İdarenin

  a)Adresi : MİTHATPAŞA CAD. NO:457 35288 MİTHATPAŞA KONAK/İZMİR

  b)Telefon ve faks numarası : 2322436700 – 2322432149

  1. c) Elektronik Posta Adresi : izmir.insaatemlak@msb.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a)Niteliği. Türü ve miktarı : Eşref Manas Kışlasının Konuşlandığı 234 Ada 4 Numaralı Parselde Yaklaşık 45 Hektarlık Alanda ve Albay Ali Rıza Vuruşkan Kışlasında 179 Ada 1 Numaralı Parselde Yaklaşık 226 Hektarlık Alanda Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporunun Yaptırılması.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Yapılacağı yer : EĞİRDİR/ISPARTA

  c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 70(yetmiş) gündür

  3-İhalenin

  a)Yapılacağı yer : MİTHATPAŞA CAD. NO:457 35288 KÜÇÜKYALI/İZMİR

  1. b) Tarihi ve saati: 13.12.2018-11:00
  2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  HER TÜRLÜ JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dosya bedeli MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğüne (KONAK) yatırılacak makbuz karşılığında İdareden satın alınacaktır, adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İZMİR İNŞ.EML.BLG.BŞK.LİGİ İHL.VE SÖZL.KS.A.LİGİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3Tünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  6. Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler