• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 958 (14.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 958 (14.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 958 (14.11.2019)

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞRİDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  2020 YILI İÇİN AKARYAKIT mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
  açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN : 2019/584058
  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞRİDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  b) Adresi : İstasyon Mah. Eğirdir / ISPARTA 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463115810 – 2463113295
  ç) İhale dokümanının görülebileceği
  ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
  internet sayfası

  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın
  a) Adı : 2020 YILI İÇİN AKARYAKIT
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Eğirdir, Aksu, Yalvaç ve Ş.Karaağaç ilçelerindeki ve
  Aşağıgökdere birimlerimiz için Teknik Şartnamede ve
  İdari Şartnamenin Ekinde belirtildiği miktarlardır 125. 000
  lt. Motorin ve 3.500 lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 2020 yılı içersinde İşletme Müdürlüğünün ihtiyaçları
  doğrultusunda yüklenicilere ait akaryakıt
  istasyonlarından ve/veya yüklenicininde kayıtlı
  bulunduğu bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama
  kuruluşunun taşıt tanıma sistemine kayıtlı Tüm akaryakıt
  istasyonlarından peyder pey yapılacaktır. Ayrıca idarenin
  talep etmesi halinde yüklenici tarafından orman yangını
  çıkan mahalle gönderilecek akaryakıt tankeri ile
  karşılanacaktır.

  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 31/12/2020 tarihine
  kadar akaryakıt ihtiyaca göre yıl içersinde peyder pey
  teslim edilmeye başlanacaktır

  d) İşe başlama tarihi : 01/01/2020
  3-İhalenin
  a) İhale (son teklif verme) tarih ve
  saati

  : 10.12.2019 – 10:00

  b) İhale komisyonunun toplantı yeri
  (e-tekliflerin açılacağı adres)

  : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
  Odası

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
  unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
  zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  1-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu
  Bayilik Sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim

  süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli
  suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorundadır.
  2-Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter
  tasdikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz etmek zorunludur.
  3-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu,
  mal teslim süresinin sonuna kadar Taşıt Tanıma Sistemine kayıtlı olduğunu gösterir
  sözleşmenin veya belgenin, aslı veya noter tastikli suretini ihale teklif dosyası içerisinde ibraz
  etmek zorundadır.
  4-Bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun Taşıt Tanıma Sistemine kayıtlı olma şartı
  aranan Eğirdir ve Yalvaç  ilçelerindeki bayilerden ( Akaryakıt istasyonlarından ) en az 1 adeti
  İlçe Belediye Sınırları içerisinde olmak zorundadır. Aksu ve Şarkikaraağaç İlçelerinde İlçe
  sınırında olmak zorundadır. Aşağıgökdere deki birimlerimiz için Akaryakıt İstasyonunun
  Aşağıgökdere  Toplu Koruma Ekip Binası uzaklığı en fazla 15 Km olacaktır.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
  sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
  müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
  düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
  gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
  edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
  deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
  veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
  faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
  yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile
  tevsik edilir.
  a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
  düzenlenen Kapasite Raporu,
  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
  düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca
  yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
  olduğunu gösteren belgeler.
  Aday veya istekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.
  Her türlü akaryakıt  alım işleri
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
  e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
  ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
  çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
  sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
  teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
  istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler