• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 822 (10.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 822 (10.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 822 (10.10.2019)

  GÜVENLİK KAMERALARI SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI

  SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  Güvenlik Kameraları Sistemi Alımı ve Montajı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/479716

   

  1-İdarenin  
  a) Adı : SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  b) Adresi : MENDERES MAHALLESİ KÖPKÜBAŞI MEVKİİ NO:53 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463133460 – 2463133463
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : Güvenlik Kameraları Sistemi Alımı ve Montajı
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Malzeme Alımı ve Montaj İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde montaj ve diğer işler tamamlanıp çalışır vaziyette malzemelerin teslimi gerçekleştirilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonu
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  İstekliler veya ürünleri tedarik ettikleri distribütör firmalar Satış sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olacaklar ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

  Müdürlüğümüz Kampüs Alanı Çevre Güvenliğinde teklif edilecek olan kamera markasının, Türkiye’de en az 3 (üç) yıldır bulunan ve halen faaliyet gösteren, en az 3 (üç) teknik personel istihdam eden yerleşik bir ofisi bulunacak ve bunlara ait belgeleri teklif aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  Teklif edilen kamera ve NVR ların orjinal Türkçe kataloglarını veya Türkçeye çevrilmiş kataloglarını teklif dosyasında sunacaktır.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler