• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 698 (02.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 698 (02.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 698 (02.07.2018)

  İhale İlanı

  BİNA GÜÇLENDİRME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ISPARTA ÖZEL İDARESİ

  Isparta Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Eğirdir ve Yalvaç Polis Lojmanları Binalarının Güçlendirilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası      : 2018/315608

  1 -İdarenin

  a)Adresi :Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA

  b)Telefon ve faks numarası: 2462116500-2462116548

  c)Elektronik Posta Adresi: ozelidare@isparta.gov.tr

  ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a)Niteliği, türü ve miktarı: Isparta Emniyet Müdürlüğüne Bağlı 1 Adet Eğirdir ve Yalvaç Polis Lojmanları Binalarının Güçlendirilmesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b)Yapılacağı yer: Isparta Eğirdir ve Yalvaç İlçeleri

  c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  Ç)İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

  3-İhalenin

  a)Yapılacağı yer: Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Encümen toplantı salonu Sanayi Mah. 104.Cd. No:59 Eğirdir Yolu Üzeri

  1. b) Tarihi ve saati: 16.07.2018 – 10:00
  2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen gemici teminat.

  4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartları korunduğunu gösteren belge.

  4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4.Bu ihalede benzer eş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  11/06/2011 tarihli 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yayınlanan BIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

  4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İnşaat Mühendisi veya Mimar

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Özel İdaresi Zemin kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Sanayi Mah. 104.Cd. No:59 Eğirdir Yolu Üzeri Isparta adresinden satın alınabilir.

  7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Zemin kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sanayi Mah. 104.Cd. No:59 Eğirdir Yolu Üzeri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  V.N: 698 / 02.07.2018

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler