• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 606 (18.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 606 (18.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 606 (18.07.2019)

  KANAVİÇE (TELİS), POLİETİLEN FİDAN ÜRETİM TORBASI, PERLİT (TARIMSAL)

  ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  KANAVİÇE (TELİS), POLİETİLEN FİDAN ÜRETİM TORBASI, PERLİT (TARIMSAL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/338312

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Kızıl Çubuk Mah. EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463132006 – 2463132426
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : KANAVİÇE (TELİS), POLİETİLEN FİDAN ÜRETİM TORBASI, PERLİT (TARIMSAL)
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Kanaviçe 1,50 metre eninde 10.000 metre, Polietilen fidan üretim torbası (9 x 20 cm ebatında 2750 kg , 11 x 25 cm ebatında 2250 kg, 15 x 30 cm ebatında 3250 kg, 18 x 30 cm ebatında 1000 kg ), Perlit (tarımsal) 100 metreküp
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Eğirdir Orman Fidanlık Şefliği Kızılçubuk Mah. Eğirdir/ISPARTA ; Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Gölhisar Orman Fidanlık Şefliği Gölhisar/BURDUR
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 25(yirmibeş) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihtir

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2019 – 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası Kızılçubuk Mah. Eğirdir / ISPARTA
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler