• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (01.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (01.08.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 564 (01.08.2019)

  AŞAĞIGÖKDERE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ HAZIRLIĞI

  ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
  MÜDÜRLÜĞÜ
  AŞAĞIGÖKDERE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ HAZIRLIĞI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
  İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
  elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN : 2019/370418
  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  b) Adresi : BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100 BAHÇELİEVLER

  ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462285300 – 2462285310
  ç) İhale dokümanının görülebileceği
  ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
  internet sayfası

  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmet alımın
  a) Adı : AŞAĞIGÖKDERE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ARAZİ

  HAZIRLIĞI

  b) Niteliği, türü ve miktarı : Servis Yolu Yapımı:1,6 km;Üçlü riper ile alt toprak
  işlemesi: 59 ha;Ekskavatör Toprak İşlemesi: 3,86 km;
  Terasların Aplikasyonu: 3,86 km; Traktörle Toprak
  İşlemesi: 150 km;Üst Toprak İşlemesi: 20 Ha. ve Üretim
  Artıklarının Yığınlanması: 20 ha.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AŞAĞIGÖKDERE KÖYÜ EĞİRDİR/ISPARTA
  ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe

  başlanacaktır.

  3-İhalenin
  a) İhale (son teklif verme) tarih ve
  saati

  : 09.08.2019 – 09:00

  b) İhale komisyonunun toplantı yeri
  (e-tekliflerin açılacağı adres)

  : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
  unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin
  bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
  sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
  müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
  düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
  gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
  bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
  gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.
  Her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrol ve rehabilitasyon işleri.
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
  e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
  ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
  çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
  sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
  teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
  teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler