• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 222 (12.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 222 (12.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 222 (12.03.2020)

  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

  DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  7 KISIM GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/118632

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2463116831 – 2463116834
  c) Elektronik Posta Adresi : dagkomdihkom@kkk.tsk.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI (SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTA, DONDURULMUŞ GIDA, YUFKA)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : İhale konusu mallar; Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.Tük. -663 Mal Saymanlığı Yiyecek Deposu’na teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : S.NU. KISIM NU. MALIN ADI İŞE BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİŞ TARİHİ 1. 1’INCI KISIM; SÜT 1/1 LT. 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 2. 2’NCI KISIM; YAŞ MAYA 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 3. 3’ÜNCÜ KISIM; YOĞURT 9-10 KG. 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 4. 4’ÜNCÜ KISIM; BÖREKLİK YUFKA 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 5. 5’INCI KISIM; YUMURTA 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 6. 6’NCI KISIM; MİLFÖY HAMURU (DONDURULMUŞ) 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 7. 7’NCİ KISIM; KASE AYRAN (200 ML.LİK) 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare (Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığı) tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligattan itibaren teslimata başlanacaktır. İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama tarihi yukarıda belirtilen tarih olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde sözleşmenin imzalandığı tarihten bir sonraki gün işe başlanacak ve işin bitiş tarihinde sona erecektir. (Malın teslim süresi ve teslimde izlenecek yöntemler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar sözleşmenin 10.3’üncü maddesinde belirtilmiştir.) 10.3.2. Yüklenicinin Teslim Programı: İhale konusu mal, günlük (Birliğin isteğine ve yüklenicinin mutabakatına göre; iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun süre de olabilir.) ihtiyaçlar nispetinde malın istendiği gün saat 11.00’e kadar teslim edilecektir. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde reddedilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.1. Her gün Ne Miktar Mal Alınacağı: Bu husus, ait olduğu birlik/kurum mal saymanlıkları tarafından düzenlenecek aylık çizelgelerle en az 3 (üç) gün öncesinden yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline elden veyahut ihalede belirttiği tebligat adresine (RİT mektup ile), faksına (Faks raporu muhafaza edilmek suretiyle) ulaştırılacaktır. Telefonla yapılacak bildiriler bir tutanakla belgelenecektir. Alıcı birlik/kurum mal saymanlıklarınca görülen lüzum üzerine tekrar tebligat yapmak şartıyla aylık teslimat gün ve miktarlarını gösterir bu çizelgede değişiklik yapılabilecektir. 10.3.2.2. Yüklenicinin Getireceği Kesin Mal Miktarını Nasıl Öğreneceği: Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici, aylık tebligatın bulunduğu çizelgede gösterilen teslim günlerinden bir gün evvel en geç saat 14.00’e kadar getirmesi gereken kesin mal miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı takdirde, yüklenici kesinleşen mal miktarından az getirir ise mal kabul edilmeyecek ve sözleşmenin 44.2.4’üncü maddesi uygulanacaktır. Fazla getirilen malı alıp almamakta alıcı birlik/kurum serbest ve yetkilidir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacak, yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. Telefon veya faks ile müracaatlarda telefon açılıp açılmadığı saymanlık tarafından tutanak yapılarak belgelenecek, faks raporu belge olarak muhafaza edilecektir. 10.3.2.3. Yüklenici, kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktardaki malı en geç saat 11.00’e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) birlik/kurum muayene komisyonunca görüleceği Mal Saymanlığına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi 3 (üç) saat olup, cezalı teslim süresi sonu saat 14.00’e kadardır. Saat 14.00’den sonra getirilecek malı, ceza tatbik ederek almakta İdare serbesttir. 10.3.2.4. Mal getirme saati olarak, yüklenicinin kışla nizam karakolundan mal teslimi için yaptığı giriş saati kabul edilecek, ceza hesaplamaları buna göre yapılacaktır. 10.3.2.5. Yüklenici saat 11.00’den evvel mal getirmiş ve getirilen mal muayene sonucunda reddedilmiş ise, yüklenici bu süre içinde itiraz muayenesi istemekte veya redde karşılık saat 11.00’e kadar cezasız veya saat 14.00’e kadar 3 (üç) saat cezalı süreyi kullanarak yeniden teslimatta bulunabilir. Saat 11.00’den sonra mal getirdiği takdirde, geç teslim ettiği her saat başına 100,00 (yüz) TL. ceza kesilir. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi 3 (üç) saat olup, cezalı teslim süresi sonu saat 14.00’e kadardır. Saat 14.00’den sonra getirilecek malı, ceza tatbik ederek almakta idare serbesttir. 10.3.2.6. Birlik deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj bedeli ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere birliğe kadar teslim şeklinde alınacaktır. 10.3.2.7. Muayene ve kabulu tamamlanan mallardan, miktarı idarece belirlenecek olan bir bölümü, idarenin talep etmesi halinde; yüklenici tarafından muayene yerine 10 Km.lik mesafeye kadar olan başka bir yere teslim edilecek ve yüklenici bu hususta herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı EĞİRDİR/ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı EĞİRDİR/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  YAYIM TARİHİ: 12.03.2020                               AKPINAR  222

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler