• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 203 (31.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 203 (31.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 203 (31.03.2020)

  4 LÜ DİSKLİ PULLUK, MERDANELİ BAĞIMSIZ DİSKARO 24 LÜ, DİP KAZAN (3 LÜ), 11 Lİ KÜLTİVATÖR, HARDOX HAVUZ TİPİ RÖMORK ( 10M3 LÜK), KANAL AÇMA PULLUĞU KAYDIRMALI

  ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  4 lü Diskli Pulluk, Merdaneli Bağımsız Diskaro 24 lü, Dip Kazan (3 lü), 11 li Kültivatör, Hardox Havuz Tipi Römork ( 10m3 lük), Kanal Açma Pulluğu Kaydırmalı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/166476

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ISPARTA/EĞİRDİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Kızıl Çubuk Mah. EĞİRDİR/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2463132006 – 2463132426
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 4 lü Diskli Pulluk, Merdaneli Bağımsız Diskaro 24 lü, Dip Kazan (3 lü), 11 li Kültivatör, Hardox Havuz Tipi Römork ( 10m3 lük), Kanal Açma Pulluğu Kaydırmalı
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet (3+1) 4 lü Diskli Pulluk, 1 Adet Merdaneli Bağımsız Diskaro 24 lü, 1 Adet Dip kazan ( 3 lü), 1 Adet (11 li )Kültivatör (Kaz ayağı) ,1 Adet Kanal Açma Pulluğu (Kaydırmalı), 1 Adet Hardox Havuz Tipi Römork (10 M3 lük),
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü Kızılçubuk Mahallesi Eğirdir / ISPARTA
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (KIRKBEŞ) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, Fidanlık Müdür Yardımcısı Odası Kızılçubuk Mahallesi / Eğirdir ISPARTA
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  Makine ve Teçhizatlarla birlikte, Garanti Belgeleri, Kullanım talimatnamesi vs. idareye verilecektir.

  Makinanın Bakımı, Kullanılması, ataçmanların montajı ve kullanılması konularında, yüklenici, idare personeli en az 2 operatör ve 1 teknik elemana konunun uzmanı tarafından eğitim verilmesini sağlayacaktır.  Bu konularla ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Buna ait sertifika verilecektir.

  Yüklenici firma Yedek parça temininde 10 yıl taahhütte bulunacaktır.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler